Sarizzo AntigorioFundort:

 

 

Steinart:

Italien

 

 

Gneis